Vanaf 26 maart elke zondag om 16:30 uur

USER CONDITIONS

Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle websites (hierna: de websites) die worden beheerd door Miss and Mr Sport & Fashion en alle aan haar gelieerde divisies. Door de websites te bezoeken en te gebruiken, stem je ermee in dat deze gebruiksvoorwaarden van toepassing zijn en door jou worden aanvaard. Indien je niet akkoord bent met deze gebruiksvoorwaarden, dan dien je de websites niet te gebruiken.

Intellectuele eigendomsrechten

De (intellectuele eigendoms-)rechten die rusten op of voortvloeien uit de (inhoud van de) websites – waaronder mede begrepen de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s, video’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, geluidsmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen die zich op de websites bevinden – berusten bij Miss and Mr Sport & Fashion, haar licentiegevers of inzenders van bijdragen op de websites. De websites zijn uitsluitend bestemd voor jouw persoonlijk, niet-commercieel, gebruik. Voor ieder ander gebruik van de (inhoud van de) websites – daaronder mede begrepen distributie, reproductie, framing, wijziging, openbaarmaking of verzending – is voorafgaande schriftelijke toestemming van Miss and Mr Sport & Fashion vereist.

Aansprakelijkheid Miss and Mr Sport & Fashion

Miss and Mr Sport & Fashion gaat uiterst zorgvuldig te werk bij de vergaring, totstandkoming en publicatie van informatie op de websites. Niettemin sluit zij hierbij iedere aansprakelijkheid uit voor eventuele gevolgen (waaronder begrepen directe en indirecte schade) die in enig opzicht verband houden met het gebruik van de websites of de onbereikbaarheid van de websites, waaronder begrepen storingen, onderbrekingen of fouten in de elektronische toelevering van via de websites gevraagde diensten, behoudens wanneer deze het gevolg zijn van opzet of bewuste roekeloosheid van Miss and Mr Sport & Fashion.

In het geval de informatie op de websites onvolledig is of vergissingen bevat, dan kan Miss and Mr Sport & Fashion hier niet voor aansprakelijk worden gesteld, behoudens in geval van opzet of bewuste roekeloosheid van Miss and Mr Sport & Fashion. Miss and Mr Sport & Fashion is niet verantwoordelijk voor verwijzingen naar sites van derden (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink of banner) en voor de inhoud van door derden, personen en/of partijen aangeboden bijdragen zoals foto’s en videomateriaal.

Bijdragen gebruikers

Op sommige onderdelen van de websites is het mogelijk om zelf een vrijwillige bijdrage (waaronder bijvoorbeeld de deelname aan een forum, chat, het verstrekken van teksten, afbeeldingen, foto’s en overige beeldmaterialen, geluidsmaterialen, ideeën en concepten etc.) te leveren aan de websites. Ten aanzien van deze bijdragen gelden echter wel een aantal regels:

  • De gebruiker zal de algemene normen en waarden van het maatschappelijk verkeer en de wettelijke regels in acht nemen. Dat wil onder andere zeggen dat er geen seksistische, pornografische, racistische en discriminerende bijdragen ingediend worden of uitlatingen die beledigend, lasterlijk of kwetsend zijn. De gebruiker zal geen inbreuk maken op de persoonlijke levenssfeer van anderen;
  • De gebruiker garandeert door deelname over alle (intellectuele eigendoms-) rechten – waaronder begrepen auteursrechten en merkrechten – op de aangeboden bijdrage(n) te beschikken en vrijwaart Miss and Mr Sport & Fashion voor mogelijke aanspraken van derden terzake;
  • Alle rechten ten aanzien van de bijdrage – met uitzondering van de rechten op foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal – worden op het moment van deelname door de gebruiker overgedragen aan Miss and Mr Sport & Fashion, zonder dat Miss and Mr Sport & Fashion hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Als gevolg van deze rechtenoverdracht kan Miss and Mr Sport & Fashion de bijdrage onbeperkt gebruiken en (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot het gebruik van de bijdrage in televisie- en radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. Indien voor de overdracht nog een nadere akte nodig is, zal de gebruiker hieraan zijn volledige medewerking verlenen;
  • Ten aanzien van foto’s, video’s en ander beeld- of geluidsmateriaal geldt dat de rechten op het materiaal bij de gebruiker blijven. De gebruiker verstrekt aan Miss and Mr Sport & Fashion een onbeperkte licentie voor het gebruik van het materiaal, zonder dat Miss and Mr Sport & Fashion hiervoor een vergoeding verschuldigd is. Op grond van deze licentie is Miss and Mr Sport & Fashion gerechtigd het materiaal onbeperkt en voor elk doel te gebruiken en/of te (doen) exploiteren via welke media en in welke vorm dan ook, bijvoorbeeld maar niet beperkt tot de uitzending in televisie- en/of radioprogramma’s, voor telecommunicatiediensten, internet sites of overige internet toepassingen, etc. De gebruiker zal geen misbruik maken van de websites, bijvoorbeeld door het overspoelen van forums of soortgelijke diensten met (vrijwel) dezelfde berichten;
  • Miss and Mr Sport & Fashion behoudt zich te allen tijde het recht voor om in haar ogen ontoelaatbare (delen van) bijdragen direct te verwijderen en/of te bewerken. Daarnaast heeft Miss and Mr Sport & Fashion het recht om bij herhaaldelijk misbruik gebruikers uit te sluiten van deelname;
  • Beweringen, meningen en vertoningen die geuit worden in de bijdragen van gebruikers/derden op de websites worden op eigen titel en onder verantwoordelijkheid van deze gebruikers/derden ingediend en zijn niet die van (medewerkers van) Miss and Mr Sport & Fashion;
  • De gebruiker zal in de bijdrage geen commerciële berichten opnemen (bijvoorbeeld geen advertenties plaatsen in weblogs, forums en/of chatgroepen);
  • Eventueel door de gebruiker verzonden bestanden zullen geen virussen bevatten, geen technische mankementen vertonen of de werking van computers, servers en dergelijke schaden;
  • De bijdragen van gebruikers worden voor eigen rekening en risico van de gebruiker geplaatst. Miss and Mr Sport & Fashion kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor bijdragen van gebruikers;
  • De gebruiker gaat ermee akkoord dat zijn nickname zoals vermeld in het Miss and Mr Sport & Fashion-ID kan worden vermeld bij de foto/video. Voor andere doeleinden hoeft Miss and Mr Sport & Fashion geen bronvermelding toe te passen.

Gegevens

Om de websites zo optimaal mogelijk te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op de voorkeuren van de gebruikers, worden bepaalde gegevens betreffende de gebruikers van de sites verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Lees hierover meer in onze disclaimer en cookiebeleid.

Om het gebruik van haar websites te analyseren, gebruikt Miss and Mr Sport & Fashion een webanalyseprogramma. Op basis van jouw IP-adres en eventueel jouw cookie kan een analyseprogramma informatie verzamelen. Een IP-adres is een nummer dat automatisch aan jouw computer wordt toegekend als u op internet surft. Webservers identificeren jouw computer automatisch op grond van het IP-adres. jouw IP-adres wordt tevens gelogd ter preventie van de mogelijkheid van misbruik.

Rechtskeuze

Op deze gebruiksvoorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. Alle eventuele geschillen worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter te Rotterdam. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde door Miss and Mr Sport & Fashion aangepast worden. Deze aanpassingen zijn van kracht vanaf het moment dat deze op de websites staan vermeld. Wij adviseren daarom de gebruiksvoorwaarden regelmatig te bekijken.

Vragen

Heb je vragen of opmerkingen met betrekking tot deze gebruikersvoorwaarden, dan kun je contact opnemen via onze contactpagina.

No rights can be derived from the above mentioned text.